Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

RODO

Informacja o przetwarzaniu danych przez spółkę AlmiAir Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

 

uprzejmie informujemy, że spółka AlmiAir Sp. z o.o. z siedzibą w Wysogotowie (62 – 081), ul. Kamienna 28 (dalej: „Spółka”) przetwarza Pani/Pana dane osobowe.

 

Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”), mają charakter danych osobowych.

 

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane zgodnie z następującymi przepisami dot. ochrony danych osobowych:

 

 • ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 roku, poz. 922) (obowiązująca do 25.05.2018 r.)
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – zwane inaczej „RODO” ( stosowane od 25.05.2018 r. wraz z nowymi przepisami krajowymi)

W świetle powyższego pragniemy przekazać Państwu następujące informacje:

 

 1. Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest firma AlmiAir Sp. z o.o. z siedzibą w Wysogotowie (62 – 081) przy ul. Kamiennej 28 (dalej: „Spółka”), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000883846, NIP 7812017715, REGON 388158513, kapitał zakładowy w wysokości: 5.000,00 złotych, kapitał zakładowy wpłacony: 5.000,00 zł.

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: AlmiAir Sp. z o.o. ul. Kamienna 28, 62 – 081 Wysogotowo lub drogą e-mailową pod adresem: r.wawrzyniak@almiair.pl

Wnioski zostaną rozpatrzone bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Termin ten może ulec przedłużeniu z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, o kolejne dwa miesiące, o czym zostanie Pan/Pani poinformowany mailowo. Do momentu realizacji wniosku może się jednak zdarzyć, że otrzyma Pani/Pan od nas informacje, z których zrezygnowano cofając zgodę.

 

 1. W jakim zakresie Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe?

Administrator przetwarza Twoje dane jedynie w zakresie dozwolonym i wymaganym przez prawo. Aby zrealizować cel, dla którego przekazujesz swoje dane osobowe, przetwarzać będzie następujące informacje:

 1. Imię i nazwisko
 2. Stanowisko

Administrator w celu wykonywania umowy może przetwarzać również przekazane przez drugą stronę dane pracownika odpowiedzialnego za kontakt między stronami. W tym zakresie zobowiązany jesteś poinformować swojego pracownika o takim przekazaniu oraz udostępnić mu niniejszą informację. Dane tego pracownika przetwarzane będą w następującym zakresie:

 1. Imię i nazwisko,
 2. Adres email
 3. numer telefonu

 

 1. Jaki jest cel przetwarzania Pani/Pana danych
CEL PRZETWARZANIA PODSTAWA PRAWNA
Aby wykonać zawartą między nami umowę konieczne będzie przetwarzanie Twoich danych lub danych Twoich pracowników. Art. 6 ust. 1 lit. b RODO lub art. 6 ust. 1 lit f w zakresie dotyczącym Twoich pracowników, uzasadnionym interesem będzie realizacja zawartej między nami umowy.
Jako przedsiębiorca jesteśmy zobowiązani prowadzić, spełniać obowiązki podatkowe, co może wiązać się z koniecznością przetwarzania Twoich danych osobowych. Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 poz. 395 t.j.)
Jako przedsiębiorca mamy prawo dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej i tym samym przetwarzania danych osobowych w tym celu. Art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest dochodzenie roszczeń i obrona naszych praw.

 

 1. Czy Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób, z który wiąże się z zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, takim jak profilowanie?

Administrator nie będzie przetwarzał Pani/Pana danych w sposób, z którym wiązałoby się podejmowanie automatyzowanych decyzji co do Pani/Pana osoby. Ponadto Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu lub innym podobnym operacjom.

 

 1. Odbiorcy danych:

Dostęp do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych:

 • upoważnieni pracownicy Administratora,
 • usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora, w szczególności takie podmioty jak podmioty świadczące usługi IT oraz ich upoważnieni pracownicy – w zakresie niezbędnym dla prawidłowego wykonania tych usług.
 • podmioty uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 • dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające realizację współpracy oraz zarządzanie organizacją Administratora (w szczególności firmy kurierskie oraz pocztowe),
 • dostawcy usług prawnych i doradczych oraz wspierających Administratora w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelarie prawne, podatkowe oraz firmy windykacyjne).

 

 1. Komu przekazywane będą Pani/Pana dane osobowe?

W świetle RODO Administrator musi zarówno spełniać obowiązki nałożone prawem jak i zapewnić odpowiednią organizację pracy całego przedsiębiorstwa. W związku z czym Pani/Pana dane mogą być przekazywane do:

 1. Organów publicznych w celu realizacji nałożonych na Administratora obowiązków prawnych, takich jak Urzędy Skarbowe, itp.
 2. Podmiotów świadczących usługi prawne, księgowe, doradcze oraz wspierające Administratora w celu dochodzenia należnych roszczeń, realizacji obsługi księgowej czy obsługi BHP.

Dane Twoich pracowników przekazane nam w celu realizacji umowy (np. w celu kontaktu) nie będą przekazywane żadnemu zewnętrznemu podmiotowi, chyba że obowiązek taki wynikać będzie z przepisów prawa lub prawomocnego orzeczenia sądu lub organu publicznego.

 

 1. Czy Pani/Pana dane będą/są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej?

Nie, Pani/Pana dane nigdy nie zostaną przekazane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

 1. Przez jaki czas przetwarzane są moje dane osobowe?

W zakresie danych osobowych, które konieczne są do dochodzenia roszczeń będziemy je przetwarzać przez okres przedawnienia roszczeń, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie tego terminu dane zostaną, w tym zakresie, usunięte bądź poddane anonimizacji.

Dane osobowe Pani/Pana pracowników przekazane będą przez okres czasu konieczny do prawidłowego wykonania zawartej między nami umowy. Po jej wykonaniu lub po zakończeniu stosunku umownego w inny sposób dane zostaną poddane anonimizacji.

 

 1. Czy podanie danych jest Pani/Pana obowiązkiem?

Przekazanie  przez Ciebie danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże przetwarzanie tych danych jest konieczne w celu realizacji zawartej między nami umowy.

 

 1. Jakie są Pani/Pana prawa?

Osoba, której dane dotyczą może skorzystać z następujących praw:

a) prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania,

b) prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych w sytuacji i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO.

c) prawa do przeniesienia danych osobowych zgodnie z art. 20 RODO

d) prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO.

e) prawa wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (przed 25.05.2018 r. – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych; po 25.05.2018 r. – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

W zakresie, w którym Pan/Pani udziela zgody na przetwarzanie danych osobowych ma Pani/Pan  prawo wycofania tej zgody.

Pani/Pana pracownikowi przysługują powyższe prawa w równym stopniu.

Osoba, która złożyła wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jej Danych Osobowych w ramach korzystania z przysługujących jej praw, może zostać poproszona przez Administratora o odpowiedź na kilka pytań związanych z jej Danymi Osobowymi, które umożliwiają weryfikację jej tożsamości.